محمد رضا یزدانی

درباره من

دکتر محمد رضا یزدانی
image

دانشیار گروه آموزشی بیابان زدایی @ دانشکده کویرشناسی

...

محقق گوگل

Citation

75

h-index

5

i10-index

3

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1373-7377

کارشناسی

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته مهندسی منابع طبیعی

1377-1379

کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس

1386-1390

دکتری

دانشگاه اصفهان

تجارب

1394

رئیس دانشکده گردشگری

دانشگاه سمنان

1390

هیات علمی دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

1390-1392

مدیرگروه مدیریت مناطق خشک

دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان

1391-1393

مدیرتحصیلات تکمیلی دانشکده کویرشناسی

دانشگاه سمنان

1392

رئیس دانشکده کویرشناسی

دانشگاه سمنان

1382-1387

محقق هیدرولوژی و منابع آب

بخش آبخیزداری-مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

1380-1381

محقق آب، خاک و معدن

جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

هیدرولوژی

هوش مصنوعی

اکوهیدرولوژی

هیدرومتئورولوژی

تحلیل و مدلسازی خشکسالی

اثرات تغییر اقلیم

آنالیز منطقه ای سیلاب

منابع آب

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Prediction of soil organic matter using an inexpensive colour sensor in arid and semiarid areas of Iran
Soil Research(2019)
9511818007, ^علی اصغر ذوالفقاری*, ^محمد رضا یزدانی, منوچهر گرجی, مرمر ثابتی زاده
ارزیابی روند تغییرات برخی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی به روش زمین‌آمار در حوزه‌آبخیز شهرستان مرند-آذربایجان‌شرقی
آب و خاک(2019)
9511817006, ^محمد رضا یزدانی*, خسروشاهی, ^محمد رحیمی
پهنه بندی رطوبت خاک سطحی با استفاده از تصاویر لندست 8 )مطالعة موردی: حومة شهر سمنان(
جغرافیا و پایداری محیط(2018)
9411817005, ^محمد رضا یزدانی*
Spatial analysis of infiltration in agricultural lands in arid areas of Iran
CATENA(2018)
9311818002, ^علی اصغر ذوالفقاری*, ^محمد رضا یزدانی, ^احمد صادقی پور
Investigation on ecosystem degradation induced by LU/LC changes using landscape pattern indices analysis
Arabian Journal of Geosciences(2018)
رضا دهقانی*, 9411817005, ^محمد رضا یزدانی
Prediction of Rural Women Empowerment receiving Microcredits through Carbon Sequestration Project (CSP) in South Khorasan Province (Iran)
Desert(2018)
9211817003, ^سیدحسن کابلی*, ^محمد رضا یزدانی, یاسر محمدی
واسنجی مدل سبال به‌ منظور اندازه‌گیری تبخیر و تعرق از روی سنجندۀ LDCM
مرتع و آبخیزداری(2018)
9411817005*, ^محمد رضا یزدانی
بررسی امکان تناوب معیشت برای کاهش اثرات ناشی از خشکیدگی رودخانه ی زاینده رود و تالاب گاوخونی
مدیریت بحران(2018)
شهباز مهرابی*, ^محمد رضا یزدانی, اصغر توسلی
نقش میانجی اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی و کاهش اثرات اقتصادی-اجتماعی ریزگردها (مطالعه موردی: پروژه بین المللی ترسیب کربن خراسان جنوبی)
پژوهش های فرسایش محیطی(2018)
9211817003, ^سیدحسن کابلی*, ^محمد رضا یزدانی, یاسر محمدی
تحلیل کارکرد و موقعیت دست اندرکاران سازمانی در شبکه مدیریت اجرایی منابع آب دشت گرمسار
اكوهيدرولوژي(2018)
9121817001, ^محمد رضا یزدانی*, ^محمد رحیمی, مهدی قربانی
مقایسه کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی خشکسالی هواشناسی با استفاده از پیوند از دور و پارامتر های اقلیمی( مطالعۀ موردی: جنوب استان قزوین)
مرتع و آبخیزداری(2018)
9112819006, ^محمد رضا یزدانی*, ^محمد رحیمی, آرش ملکیان, ^علی اصغر ذوالفقاری
مکانیابی سد زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: حوزه آبخیز دشت کویر
اطلاعات جغرافیایی سپهر(2017)
پوریا خرازی*, ^محمد رضا یزدانی, ^هایده آراء, پیام خزائل
ارزیابی شاخصهای کیفی آب زیرزمینی دشت مشهد با استفاده از تکنیکهای زمین آماری و GIS
مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور(2017)
9411817005*, ^محمد رضا یزدانی, 9411817004, مصطفی عظیمی نژاد
تدوین الگوی امنیت در توسعه اکوتوریسم
علوم و فنون نظامي(2017)
محمد شکوهی منش*, ^محمد رضا یزدانی, ^سکینه جعفری
ارزیابی کارایی مدل‏های فرکتا‏لی در توصیف توزیع اندازه ذرات رسوبات (مطالعه موردی: فولاد محلهِ سمنان)
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز(2017)
9211819001, ^علی اصغر ذوالفقاری*, ^محمد رضا یزدانی, علی اصغر هاشمی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Applying Geostatistical Methods for Analyzing Regional Flood Frequency in North of Iran (Case Study: Mazandaran Catchments)
Journal of Agricultural Science and Technology (JAST)(2017)
^محمد رضا یزدانی*, 9311817005
Modeling and assessing the effects of land use changes on runoff generation with the CLUE-s and WetSpa models
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY(2017)
^مجید محمدی*, Hamid Reza Moradi, Hossein Zeinivand, Arnad Temme, ^محمد رضا یزدانی, Hamid Reza Pourghasemi
Monthly River Forecasting Using Instance-based learning Methods and Climatic Parameters
JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING(2017)
^محمد رضا یزدانی*, ^علی اصغر ذوالفقاری
بررسی تناسب آب زیرزمینی برای آبیاری و تغییرات آن در اراضی کشاورزی دشت گرمسار
آب و خاک(2017)
9211817001*, ^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری
تاثیر تغییر اقلیم بر روی دبی حداکثر روزانه تحت تاثیر شرایط عدم قطعیت(حوضه دینور استان کرمانشاه)
مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک(2017)
9121818007, ^محمد رضا یزدانی*, آرش آذری, ^محمد رحیمی
تحلیل الگوی ساختاری شبکه دست‌اندرکاران سازمانی مدیریت منابع آب با هدف استقرارنظام مدیریت یکپارچه منابع آب در دشت گرمسار
مرتع و آبخیزداری(2017)
9121817001, ^محمد رضا یزدانی*, ^محمد رحیمی, مهدی قربانی
نقش نوارهای سپر ساحلی (Riparian Buffer zone) در کاهش نیتروژن و فسفر حاصل از کاربری کشاورزی (مطالعه موردی: زمین کشاورزی حاشیه زاینده ‌رود اصفهان)
نشریه محیط زیست طبیعی(2016)
9211817002, ^محمد رضا یزدانی*, سید حمید متین خواه
پایش مکانی خشکسالی کشاورزی از طریق سری های زمانی شاخص های NDVI وLST داده های MODIS- مطالعه موردی:استان مرکزی
اطلاعات جغرافیایی سپهر(2016)
9121817002, ^محمد رحیمی*, ^محمد رضا یزدانی, علی اکبر نوروزی
تحلیل روند تعداد روزهای همراه با گردوغبار در دوره آماری 2005-1965 در ایران
خشکبوم(2016)
9222817002*, ^محمد رضا یزدانی, ^محمد رحیمی
تحلیل شبکه‌ای ساختار قدرت دست‌اندرکاران سازمانی مدیریت منابع آب دشت گرمسار
تحقیقات منابع آب ایران(2016)
9121817001, ^محمد رضا یزدانی*, ^محمد رحیمی, مهدی قربانی
Multifractal analysis of soil hydraulic properties in arid areas
Soil Research(2016)
9212818001, ^محمد رضا یزدانی*, ^علی اصغر ذوالفقاری, منصور قدرتی
مقایسه کارایی مدل شبکه عصبی مصنوعی، سری زمانی و مدل ترکیبی ANN-ARIMA در مدلسازی و پیش‌بینی شاخص منبع آب زیرزمینی (GRI) (مطالعه موردی: جنوب استان قزوین)
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2016)
فاطمه مقصود*, ^محمد رضا یزدانی, ^محمد رحیمی, آرش ملکیان, ^علی اصغر ذوالفقاری
تعیین مناطق پتانسیل¬دار تغذیه آب زیرزمینی با استفاده از روش تلقیقی GIS - AHP (مطالعه موردی شهرستان سمنان)
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2016)
9111819010*, ^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری, علی اکبر دماوندی
بررسی اثر شاخص های پیوند از دور بر میزان کارایی پیش بینی جریان رودخانه(مطالعه موردی: حوضه رودخانه حبله رود)
مرتع و آبخیزداری(2016)
^محمد رضا یزدانی*, ^علی اصغر ذوالفقاری
پایش مکانی خشکسالی در جغرافیای کشاورزی مناطق خشک از طریق شاخص شرایط حرارتی پوشش مطالعه ی موردی: استان مرکزی ،MODIS و به وسیله ی دادههای دورسنجی )VTCI(
مطالعات جغرافیایی مناطق خشک(2016)
9121817002, ^محمد رحیمی*, ^محمد رضا یزدانی, علی اکبر نوروزی
تحلیل شبکه سیاست گذاری و انسجام سازمانی دست اندرکاران بخش منابع طبیعی در استان سمنان
مرتع و آبخیزداری(2016)
مهدی قربانی*, 9121817001, ^محمد رضا یزدانی, مهسا عبدالشاه نژاد
Assessment of Drought Severity Using Vegetation Temperature Condition Index (VTCI) and Terra/MODIS Satellite Data in Rangelands of Markazi Province, Iran
Journal of Rangeland Science (2016)
9121817002, ^محمد رحیمی*, ^محمد رضا یزدانی, علی اکبر نوروزی
Using the nonparametric k-nearest neighbor approach for predicting cation exchange capacity↗
GEODERMA(2015)
^علی اصغر ذوالفقاری, روح الله تقی زاده مهرجردی, ^علیرضا مشکی, ب.پ مالون, ای ولدیوهانس, فریدون سرمدیان, ^محمد رضا یزدانی
CLIMATE DIVERSITY IN LIEU WITH AGROFORESTRY SYSTEMS: STUDYING TECHNICALITIES OF AGROFORESTRY SYSTEMS AND ALLIED COMPONENTS IN TWO DIVERSE CLIMATIC REGIONS (Warm Climate vs. Cold Climate (Case study: Kazeroun & Sepidan in The Fars Province, I. R. of I
(2015)
^محمد رضا یزدانی
تحلیل آماری نوسانات ادواری پارامترهای اقلیمی در چند ایستگاه منتخب استان کردستان
(2015)
^محمد رحیمی, ^محمد رضا یزدانی, نفیسه پگاه فر, محمد طالب حیدری
بررسی آلودگی هوای شهر سنندج با تاکید بر تغییرات زمانی غلظت PM10
(2015)
^محمد رحیمی, ^محمد رضا یزدانی, محمد طالب حیدری
مقدمه ای بر اهمیت بافرهای رودخانه ای در مدیریت منابع آب
(2014)
^محمد رضا یزدانی, سیدحمید متین خواه
تحلیل همدیدی آغاز بارشهای فراگیر زودرس دوره سرد سال در ایران(به جز سواحل خزری)
(2014)
ارغوان رفیعایی, بهلول علیجانی, ^محمد رضا یزدانی
ارزیابی کارایی مدل ها در توصیف توزیع اندازه ذرات خاک
(2014)
^علی اصغر ذوالفقاری, محمدتقی تیرگر سلطانی, ^محمد رضا یزدانی
رویکردهای نوین ارزیابی اقتصادی تخریب سرزمین
(2013)
^محمد رضا یزدانی, مسعود نایب عباسی
امنیت و مدیریت جهانی آب، چالشها و راهکارها
(2013)
^محمد رضا یزدانی, وحید جعفریان, علی اکبر دماوندی, مسعود نایب عباسی
بررسی کارایی شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه و زمان تاخیری در برآورد جریانهای سطحی حوزه ی آبخیز زاینده رود
(2011)
^محمد رضا یزدانی, جواد خوشحال دستجردی, محمد مهدوی, سعید سلطانی
بررسی اعتبار ابعاد توانمند سازی زنان عضوء صندوق های اعتباری خرد روستایی پروژه ترسیب کربن خراسان جنوبی با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی
هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران(2018-05-08)
9211817003, ^سیدحسن کابلی*, ^محمد رضا یزدانی, یاسر محمدی
مکان یابی سدهای زیرزمینی با استفاده منطق فازی با هدف کمک به توسعه پایدار منابع آبی (مطالعه موردی :حوض سلطان قم)
همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت(2018-02-24)
^محمد رضا یزدانی, ^هایده آراء, ^سیدحسن کابلی
بررسی نوع معماری در مناطق خشک و بیابانی ایران
کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست(2016-12-06)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^محمد رضا یزدانی, 9211820012
کالیراسیون و ارزیابی مدل هیدرولوژیکیIHACRES به منظور شبیه سازی جریان رودخانه(مطالعه موردی حوضه دینور – استان کرمانشاه)
ششمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران(2016-04-20)
9121818007*, ^محمد رضا یزدانی, آرش آذری, ^محمد رحیمی
ﺑﺮرﺳ ﯽ اﺛﺮات ﻧﺎﺷ ﯽ از رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺖ ﭘﻼﺳﺘ ﯿﮑ ﯽ و ﻏﯿﺮﭘﻼﺳﺘ ﯿﮑ ﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
اولین کنفرانس بین المللی گردوغبار(2016-03-02)
9322818002, ^مریم ملاشاهی, ^محمد رضا یزدانی, وحید فیضی
بررسی تاثیر پذیری محصولات زراعی استان خوزستان از ریزگردها
اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار(2016-03-02)
9322818002, ^مریم ملاشاهی*, ^محمد رضا یزدانی
بررسی اثرات ریزگردها بر محصولات کشاورزی استان خوزستان
اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار(2016-03-02)
9322818002, ^مریم ملاشاهی*, ^محمد رضا یزدانی
بررسی اثرات بر پارامتر های دما و بارش در دوره آبی با استفاده از مدل LARS_WG
اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدا(2016-02-29)
9121818007*, ^محمد رضا یزدانی, آرش آذری, ^محمد رحیمی
ارزیابی مدل LARS_WG و صحت سنجی مقادیر دما و بارش مدلهای گردش عمومی جو(مطالعه موردی حوضه دینور – استان کرمانشاه)
دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری(2016-02-23)
9121818007*, ^محمد رضا یزدانی, آرش آذری, ^محمد رحیمی
بررسی منابع آبی و اثرات برداشت بی رویه آن بر روی تغییرات محیطی (اقلیمی)
اولین همایش ملی بحران آب و مدیریت آن در مناطق خشک ایران(2016-02-03)
9411819008*, راضیه مرادی, ^محمد رضا یزدانی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
پایش کیفی آب های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی و شرب منطقه جنوب سرخه ی استان سمنان
همایش ملی بحران آب و مدیریت آب در مناطق خشک(2016-02-03)
راضیه مرادی*, 9411819008, سعیده کلانتری, ^محمد رضا یزدانی
اصلاح مدل های توزیع اندازه ذرات در رسوبات بند های رسوب گیر گیر
چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران(2015-09-07)
^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی, علی اصغر هاشمی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از k - نزدیک ترین همسا یگی
چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران(2015-09-07)
^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رحیمی, ^سیدحسن کابلی
بررسی تغییر پذیری مکانی و توزیع آماری خصوصیات هیدرولیکی خاک
چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران(2015-09-07)
^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی
پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی(2015-08-06)
9211819002, ^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رحیمی, ^سیدحسن کابلی
بررسی روند تغییرات روزهای همراه با گرد و غبار در استان خوزستان و بررسی تاثیر این پدیده بر اکوتوریسم خوزستان
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد رضا یزدانی
پایش خشکسالی هیدرولوژیکی(تغییرات سطح آب زیرزمینی) در حوضه آبریز تالار
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^محمد رضا یزدانی
مدل های توزیع اندازه ذرات خاک و بررسی کارایی آنها
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی
تجزیه و تحلیل روند تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در دوره آماری 1965 تا 2005 در ایران با استفاده از آزمون های آماری ناپارامتری من کندال
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^محمد رضا یزدانی
مبارزه با تخریب زمین و بیابانزدایی با تاکید بر فعالیت های سه کشور فرانسه، چین و ایران
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^محمد رضا یزدانی, ناصر مشهدی
بررسی کارایی برازش مدل‌های مختلف نفوذ آب به خاک بر داده‌های رینگ مضاعف
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علی اصغر ذوالفقاری, روح الله تقی زاده مهرجردی, ^محمد رضا یزدانی, ^سیدحسن کابلی
مدیریت جامع منابع آب در مناطق خشک و بیابانی
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
محمد رستمیان, ^مجتبی امیری, ^محمد رضا یزدانی
بررسی خشکی هیدرولوژیک با استفاده از سری زمانی
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی
پهنه بندی خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از روشهای میانیابی معکوس فاصلهIDW(مطالعه موردی حوضه آبریز همدان بهار)
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^محمد رضا یزدانی
بررسی تغییرات ماهانه خطرآتش سوزی جنگل با استفاده ازشاخص آنگستروم در مازندران
نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین(2014-10-30)
9012819005, ^محمد رحیمی, ^سیدحسن کابلی, ^محمد رضا یزدانی
ارزیابی خشکسالی با استفاده از شاخص جریان سطحی(مطالعه موردی حوضه آبریز همدان-بهار)
دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار(2014-09-24)
^محمد رضا یزدانی
تحلیل توزیع فراوانی خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از شاخص جریان سطحی(مطالعه موردی حوضه آبریز تهران-کرج)
دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار(2014-09-24)
^محمد رضا یزدانی
واسنجی مدل هیدرولوژیکی مفهومی HBV، با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو
کنگره ملی خاک و محیط زیست(2014-08-31)
^علی اصغر ذوالفقاری, محمدتقی تیرگر سلطانی, فرخ اسدزاده, ^محمد رضا یزدانی
یک روش ساده برای برآورد منحنی رطوبتی خاک با استفاده از روش آریاو پاریس
کنگره ملی خاک و محیط زیست(2014-08-31)
^علی اصغر ذوالفقاری, محمدتقی تیرگر سلطانی, فرخ اسدزاده, ^محمد رضا یزدانی
بررسی تاثیر خود همبستگی در تحلیل روند با استفاده از روش من کندال)مطالعه موردی استان یزد)
پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران(2014-02-18)
^محمد رضا یزدانی, دکتر آرش ملکیان, ابوالحسن فتح آبادی
بررسی خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص بارش استادارد SPI و شاخص ZSI (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اسماعیل آباد دشت
پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران(2014-02-18)
ام البنین بذرافشان, ^محمد رضا یزدانی
تحلیل مالتی فراکتالی توزیع اندازه ذرات کربن آلی و آهن قابل جذب خاک(مطالعه موردی استان کردستان)
سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران(2014-01-28)
روح الله تقی زاده مهرجردی, ^علی اصغر ذوالفقاری, کمال نبی الهی, ^محمد رضا یزدانی
استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) به منظور تعیین مناطق دارای پتانسیل احداث سد زیر زمینی از طریق منطق بولین ( مطالعه موردی : دشت سمنان
دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر(2013-08-27)
^محمد رضا یزدانی, ^هایده آراء
بررسی الگوهای مختلف ورودی در تخمین رواناب ماهانه(مطالعه موردی:حوزه آبریز قره قوم)
دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر(2013-08-27)
^محمد رضا یزدانی
بررسی خشکسالی توسط شاخصهای SIAP, PNI,DI(مطالعه موردی: دشت جیرفت)
دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر(2013-08-27)
^محمد رضا یزدانی
انتخاب محورهای مناسب احداث سد زیرزمینی با استفاده از نقشه درون یابیو پارامترهای بستر آبراهه( مطالعه موردی دشت سمنان)
دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر(2013-08-27)
^محمد رضا یزدانی, ^هایده آراء
پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی(مطالعه موردی: دشت سیدان-فاروق شهرستان مرودشت استان فارس)
دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر(2013-08-27)
^محمد رضا یزدانی
تحلیل و بررسی وقوع روند در بارندگی سالانه وفصلی به منظور شناخت تغییرات اقلیمی
اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)(2012-06-16)
^محمد رضا یزدانی
بررسی و تحلیل خشکسالی هواشناسی در استان اصفهان بر اساس نمایه های آماری
اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)(2012-06-16)
^محمد رضا یزدانی, ^محمد رحیمی
بررسي نقش ميانجي مديريت بحران در رابطه ي مخاطرات طبيعي با توسعه گردشگري
حبيبي عبداليوسفي سحر(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين و اعتبار الگوي امنيت در توسعه گردشگري پايدار
شكوهي منش محمد(تاریخ دفاع: 1397/03/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش روستاهاي با هدف گردشگري در توسعه اكوتوريسم (طبيعت گردي) و توسعه پايدار روستايي (مطالعه مورد : روستاي قلعه بالا شهرستان شاهرود بخش بيارجمند )
بندرآبادي مهدي(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پارامترهاي موثر بر قابليت هاي اكوتوريسم شهرستان مهديشهر
مظاهري مرضيه(تاریخ دفاع: 1396/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش و تاثير هويت شهري در توسعه گردشگري (مطالعه موردي : شهر كرمان)
توانايي عاطفه(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
درك رفتار بازديدكنندگان گردشگري ميراث (مطالعه موردي : قنات قصبه گناباد)
برادران سلماني مينا(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ايجاد مدل منطقه اي برآورد جريان پايدار براي حوزه هاي فاقد آمار
منصوري آردكپان فريبا(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل موثر درشكل گيري و افزايش احتمال وقوع پديده هاي گردو غبار استان كردستان و تاثير آن بر اقليم منطقه با استفاده از داده هاي هواشناسي و سنجش از دور
اسدي مسلم(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش يابي اثر تغيير اقليم بر منابع آب حوزه آبريز درياچه اروميه
چگيني هما(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد سيلاب حوضه آبريز با استفاده از مدل هيدرولوژيكي hec-hms (مطالعه موردي : حوزه هاي آبريز رودخانه هاي شانديز، حصار گلستان و مايان)
فراحتي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني خشكسالي هواشناسي و آب زيرزميني با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي : استان قزوين)
مقصود فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان يابي مناطق بالقوه براي تغذيه آبهاي زير زميني با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعاتي جغرافيايي(مطالعه موردي : دشت علا سمنان )
سليماني ساردو الهام(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وجود روند در پارامترهاي جريان رودخانه هاي استان گلستان و سيستان و بلوچستان
قشمشمي مرضيه(تاریخ دفاع: 1393/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل فراواني منطقه اي خشكسالي هيدرولوژيكي با استفاده از شاخص خشكسالي جريان سطحي (SDI) (مطالعه موردي : حوزه آبخيز اصفهان - سيرجان)
پدرام راد زهرا(تاریخ دفاع: 1393/10/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عوامل مديريتي و اقليمي بر كيفيت و كميت آبهاي زير زميني (مطالعه موردي منطقه بي مرغ و گيسور گناباد)
سلماني چمن آباد سمانه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي فني و اقتصادي سيستم هاي پخش سيلاب (مطالعه موردي سيستم پخش سيلاب جمعآب چناران و شهيد سبحاني گناباد)
روستايي سحر(تاریخ دفاع: 1393/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات توزيع اندازه ذرات خاك در پشت بندهاي كوچك در مناطق خشك
ببرنژاد زيارت هانيه(تاریخ دفاع: 1394/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني خشكسالي با استفاده از تحليل سري هاي زماني(مطالعه موردي :استان خراسان جنوبي )
مومني كبري(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحولات ژئومورفولوژيكي دشت سراعلاء
شخصي توكليان صدف(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين دامنه رطوبتي با حداقل محدوديت (مطالعه موردي : خيار گلخانه اي)
شبگيرپور مايده(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات محتمل تغيير اقليم بر وقوع خشكسالي هواشناسي در ايران
پاكدين مهسا(تاریخ دفاع: 1396/12/16) ، مقطع : دكتري
ارزيابي اثرات پروژه ترسيب كربن بر ابعاد اقتصادي، اجتماعي و اكولوژيك توسعه پايدار جوامع روستايي با استفاده از شاخص تركيبي (مطالعه موردي استان خراسان جنوبي)
نعمت الهي محمدجواد(تاریخ دفاع: 1397/12/09) ، مقطع : دكتري
بررسي تأثير زونهاي بافر بر روي كاهش آلودگي نيترات و فسفر سواحل رودخانة
گودرزيان پرديس(تاریخ دفاع: 1396/04/26) ، مقطع : دكتري
تحليل شبكه دست اندركاران،تخريب سرزمين، مديريت يكپارچه منابع آب، تصدي گري منابع آب، شهرستان گرمسار استان سمنان
جعفريان وحيد(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : دكتري
ارتباط شاخص هاي خشكسالي هوا و شاخص هاي خشكسالي پوشش گياهي بمنظور پايش خشكسالي(زماني و مكاني) با استفاده از سنجش دور
دماوندي علي اكبر(تاریخ دفاع: 1395/11/24) ، مقطع : دكتري
بررسي تغييرات ظرفيت نگهداري آب در خاك در دو سيستم آبياري قطره اي سطحي و زير سطحي
خدامي فرزانه سادات(تاریخ دفاع: 1397/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه نقشه شوري و ماده آلي خاك در اراضي كشاورزي دشت سمنان با استفاده از نقشه برداري رقومي
باقي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/03/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كودهاي زيستي و اسيد هيوميك بر عملكرد و درصد اسانس بابونه آلماني
دخت عبديان آرزو(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پهنه بندي شاخص هاي كيفي آب زيرزميني سمنان با استفاده از روش هاي زمين آمار
رئوف خاطره(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات تغييرات كاربري اراضي بر روي آبهاي سطحي (مطالعه موردي : حوزه آبخيز حبله رود)
عباس زاده مريم(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عملكرد گندم ديم با استفاده از پارامتر هاي هواشناسي كشاورزي(مطالعه موردي : استان خراسان رضوي)
ابارشي مليحه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي اثر تغيير اقليم بر ويژگي هاي يخ بندان هاي زيانبخش و طول دوره رشد در دشت شاهرود
سيد رضائي سيد محمدرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير شوري خاك بر منحني رطوبتي و هدايت هيدروليكي غير اشباع خاك در منطقه جنوب سمنان
پهلوان نصراله(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي كارايي شاخص هاي خشكسالي در انطباق با عملكردگندم و جو ديم (مطالعه مورد :استان خراسان رضوي)
آراسته مصطفي(تاریخ دفاع: 1394/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير برخي پارامتر هاي اقليمي و پديده انسو بر عملكرد گندم و جو ديم در دشت مازندران
اردشيري آلاشتي حسين(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل حساسيت تبخير و تعرق مرجع مدل پنمن-مانتيث با استفاده ازروش مونت كارلو
شجاعي الهام(تاریخ دفاع: 1395/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد رواناب در بخش جنبوبي حوضه آبخيز حبله رود با مدلSWAT
اسدي مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايش خشكسالي و اهميت سنجي علل بروز خشكسالي
نادعلي زاده علي(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پهنه بندي نفوذ به وسيله داده هاي سنجش از دور و برآورد بيلان آبي
بابائي فريبا(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روند اثرات ناشي از ريز گردها بر محصولات زراعي آبي و رابطه آن با برخي پارامترهاي اقليمي استان خوزستان
فرجي آرپناهي اسحاق(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تغيير اقليم بر روي دبي حداكثر روزانه تحت شرايط عدم قطعيت(مطالعه موردي: حوضه دينوراستان كرمانشاه)
نجفيان سحر(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين تقويم كشت گندم و پيش بيني آن تحت سناريوهاي تغيير اقليم براساس داده هاي هواشناسي (مطالعه موردي :استان مركزي)
عرب سعيدرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي پيش آگاهي بارش شديد با استفاده از تصاوير رادار (مطالعه موردي:استان مازندران)
خيراله پور سرائي احمد(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه روشهاي پيش بيني دماي حداقل هوا در چند نمونه اقليمي ايران
محمدزاده حاجي محسن(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي آماري بارش –رواناب در شرايط اقليمي آينده (مطالعه موردي حوضه آبريز تلار و بابلرود)
رضائي وناشي آمنه(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بر آورد شاخص پتانسيل كشاورزي دشت ايوانكي
ذاكري محمدابراهيم(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثر تغيير كاربري اراضي و تغيير اقليم بر ميزان رواناب (مطالعه موردي : حوزه آبخيز سد نمرود)
حاجي علي زهرا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل منطقه اي خشكسالي هواشناسي در حوضه درياچه نمك
توكلي الموتي محسن(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر تغییرات کاربری زمین بر تولید روان آب با استفاده از مدل وِتسپا در حوزه ی آب‌خیز فیروزکوه
پژوهش های آبخیزداری(2018)
9411819008, ^محمد رضا یزدانی*, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^مجید محمدی, ^احمد صادقی پور
تغییر اقلیم و منابع آب
(2015-01-18)
تعیین پتانسیل سیل خیزی با استفاده از تکنیک سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوزه آبخیز خطیرکوه
(2016-06-09 00:00:00)
تعيين پتانسيل سيل خيزي با استفاده از تکنيک سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در حوزه آبخيز خطيرکوه
(2016-06-09 00:00:00)
بررسی آلودگی خاک های سطحی شهر سمنان با مقایسه روش های پذیرفتاری مغناطیسی و غلظت فلزات سنگین
(2017-10-16)
بررسی کارایی مدلهای مختلف نفوذ آب به خاک در کلاس‌های بافتی مختلف
(2016-10-02)
تحلیل فراوانی منطقه ای جریان حداقل در حوضه های آبریز مازندران با استفاده از تکنیک درون یابی بر پایه فضای فیزیوگرافی
(2016-10-26)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
هیدرومتئورولوژی   (11 بار دانلود)
رشته : مهندسی آب , گرایش : هواشناسی کشاورزی
روشهای پیشرفته آماری   (12 بار دانلود)
رشته : مدیریت و کنترل بیابان
هیدرولوژی عمومی   (13 بار دانلود)
رشته : علوم جنگل
جمع آوری و صرفه جویی آب در مناطق خشک   (10 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : مدیریت مناطق خشک و بیابانی
توسعه معدنی و صنعتی و پیامدهای آن   (11 بار دانلود)
رشته : مدیریت و کنترل بیابان
اقلیم و آسایش در اکوتوریسم   (12 بار دانلود)
رشته : طبیعت گردی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان-پردیس دانشگاه سمنان-دانشکده کویرشناسی
m_yazdani@semnan.ac.ir
(+98)2331535557

فرم تماس