محمد رضا یزدانی

درباره من

دکتر محمد رضا یزدانی
image

دانشیار گروه آموزشی بیابان زدایی @ دانشکده کویرشناسی

...

محقق گوگل

(1403/3/30)

استنادات

244

h-index

8

i10-index

8

مؤلفین همکار

11

اسکوپوس

(1403/3/30)

استنادات

169

مقالات

13

h-index

8

مؤلفین همکار

30

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1373-7377

کارشناسی

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته مهندسی منابع طبیعی

1377-1379

کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس

1386-1390

دکتری

دانشگاه اصفهان

تجارب

1380-1381

محقق آب، خاک و معدن

جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان

1382-1387

محقق هیدرولوژی و منابع آب

بخش آبخیزداری-مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

1390

هیات علمی دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

1390-1392

مدیرگروه مدیریت مناطق خشک

دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان

1391-1393

مدیرتحصیلات تکمیلی دانشکده کویرشناسی

دانشگاه سمنان

1392-1398

رئیس دانشکده کویرشناسی

دانشگاه سمنان

1394-1398

رئیس دانشکده گردشگری

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

هیدرولوژی

هوش مصنوعی

اکوهیدرولوژی

هیدرومتئورولوژی

تحلیل و مدلسازی خشکسالی

اثرات تغییر اقلیم

آنالیز منطقه ای سیلاب

منابع آب

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/27
مقایسه کارایی مدل شبکه عصبی مصنوعی، سری زمانی و مدل ترکیبی ANN-ARIMA در مدلسازی و پیش‌بینی شاخص منبع آب زیرزمینی (GRI) (مطالعه موردی: جنوب استان قزوین)
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2016)
فاطمه مقصود*, ^محمد رضا یزدانی, ^محمد رحیمی, آرش ملکیان, ^علی اصغر ذوالفقاری
تحلیل شبکه‌ای ساختار قدرت دست‌اندرکاران سازمانی مدیریت منابع آب دشت گرمسار
تحقیقات منابع آب ایران(2016)
9121817001, ^محمد رضا یزدانی*, ^محمد رحیمی, مهدی قربانی
Monthly River Forecasting Using Instance-based learning Methods and Climatic Parameters
JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING(2017)
^محمد رضا یزدانی*, ^علی اصغر ذوالفقاری
تعیین مناطق پتانسیل¬دار تغذیه آب زیرزمینی با استفاده از روش تلقیقی GIS - AHP (مطالعه موردی شهرستان سمنان)
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2016)
9111819010*, ^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری, علی اکبر دماوندی
Applying Geostatistical Methods for Analyzing Regional Flood Frequency in North of Iran (Case Study: Mazandaran Catchments)
Journal of Agricultural Science and Technology (JAST)(2017)
^محمد رضا یزدانی*, 9311817005
بررسی تناسب آب زیرزمینی برای آبیاری و تغییرات آن در اراضی کشاورزی دشت گرمسار
آب و خاک(2017)
9211817001*, ^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری
پایش مکانی خشکسالی کشاورزی از طریق سری های زمانی شاخص های NDVI وLST داده های MODIS- مطالعه موردی:استان مرکزی
اطلاعات جغرافیایی سپهر(2016)
9121817002, ^محمد رحیمی*, ^محمد رضا یزدانی, علی اکبر نوروزی
تحلیل روند تعداد روزهای همراه با گردوغبار در دوره آماری 2005-1965 در ایران
خشکبوم(2016)
9222817002*, ^محمد رضا یزدانی, ^محمد رحیمی
تحلیل الگوی ساختاری شبکه دست‌اندرکاران سازمانی مدیریت منابع آب با هدف استقرارنظام مدیریت یکپارچه منابع آب در دشت گرمسار
مرتع و آبخیزداری(2017)
9121817001, ^محمد رضا یزدانی*, ^محمد رحیمی, مهدی قربانی
مکانیابی سد زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: حوزه آبخیز دشت کویر
اطلاعات جغرافیایی سپهر(2017)
پوریا خرازی*, ^محمد رضا یزدانی, ^هایده آراء, پیام خزائل
Modeling and assessing the effects of land use changes on runoff generation with the CLUE-s and WetSpa models
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY(2017)
^مجید محمدی*, Hamid Reza Moradi, Hossein Zeinivand, Arnad Temme, ^محمد رضا یزدانی, Hamid Reza Pourghasemi
تاثیر تغییر اقلیم بر روی دبی حداکثر روزانه تحت تاثیر شرایط عدم قطعیت(حوضه دینور استان کرمانشاه)
مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک(2017)
9121818007, ^محمد رضا یزدانی*, آرش آذری, ^محمد رحیمی
تحلیل کارکرد و موقعیت دست اندرکاران سازمانی در شبکه مدیریت اجرایی منابع آب دشت گرمسار
اكوهيدرولوژي(2018)
9121817001, ^محمد رضا یزدانی*, ^محمد رحیمی, مهدی قربانی
نقش نوارهای سپر ساحلی (Riparian Buffer zone) در کاهش نیتروژن و فسفر حاصل از کاربری کشاورزی (مطالعه موردی: زمین کشاورزی حاشیه زاینده ‌رود اصفهان)
نشریه محیط زیست طبیعی(2016)
9211817002, ^محمد رضا یزدانی*, سید حمید متین خواه
مقایسه کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی خشکسالی هواشناسی با استفاده از پیوند از دور و پارامتر های اقلیمی( مطالعۀ موردی: جنوب استان قزوین)
مرتع و آبخیزداری(2018)
9112819006, ^محمد رضا یزدانی*, ^محمد رحیمی, آرش ملکیان, ^علی اصغر ذوالفقاری
Spatial analysis of infiltration in agricultural lands in arid areas of Iran
CATENA(2018)
9311818002, ^علی اصغر ذوالفقاری*, ^محمد رضا یزدانی, ^احمد صادقی پور
بررسی نقش اعتبارات صندوق های خرد اعتباری در توانمند سازی و تغییرنگرش محیط زیستی زنان روستایی. مطالعه موردی: پروژه ترسیب کربن خراسان جنوبی
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2019)
9211817003, ^سیدحسن کابلی, ^محمد رضا یزدانی, یاسر محمدی*
ارزیابی تأثیر ھویت شھر بر رضایت و وفاداری گردشگران (مطالعه موردی: شهر کرمان)
گردشگری شهری(2018)
^لیلا وثوقی*, ^محمد رضا یزدانی, 9411730002
Investigation on ecosystem degradation induced by LU/LC changes using landscape pattern indices analysis
Arabian Journal of Geosciences(2018)
رضا دهقانی*, 9411817005, ^محمد رضا یزدانی
اثر تغییرات کاربری زمین بر تولید روان آب با استفاده از مدل وِتسپا در حوزه ی آب‌خیز فیروزکوه
پژوهش های آبخیزداری(2018)
9411819008, ^محمد رضا یزدانی*, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^مجید محمدی, ^احمد صادقی پور
بررسی امکان تناوب معیشت برای کاهش اثرات ناشی از خشکیدگی رودخانه ی زاینده رود و تالاب گاوخونی
مدیریت بحران(2018)
شهباز مهرابی*, ^محمد رضا یزدانی, اصغر توسلی
واسنجی مدل سبال به‌ منظور اندازه‌گیری تبخیر و تعرق از روی سنجندۀ LDCM
مرتع و آبخیزداری(2018)
9411817005*, ^محمد رضا یزدانی
نقش میانجی اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی و کاهش اثرات اقتصادی-اجتماعی ریزگردها (مطالعه موردی: پروژه بین المللی ترسیب کربن خراسان جنوبی)
پژوهش های فرسایش محیطی(2018)
9211817003, ^سیدحسن کابلی*, ^محمد رضا یزدانی, یاسر محمدی
Prediction of Rural Women Empowerment receiving Microcredits through Carbon Sequestration Project (CSP) in South Khorasan Province (Iran)
Desert(2018)
9211817003, ^سیدحسن کابلی*, ^محمد رضا یزدانی, یاسر محمدی
پهنه بندی رطوبت خاک سطحی با استفاده از تصاویر لندست 8 )مطالعة موردی: حومة شهر سمنان(
جغرافیا و پایداری محیط(2018)
9411817005, ^محمد رضا یزدانی*
بررسی تغییرات برخی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی به روش زمین‌ آمار در حوزه‌ آبخیز شهرستان مرند-آذربایجان‌شرقی
آب و خاک(2019)
9511817006, ^محمد رضا یزدانی*, خسروشاهی, ^محمد رحیمی
Prediction of soil organic matter using an inexpensive colour sensor in arid and semiarid areas of Iran
Soil Research(2019)
9511818007, ^علی اصغر ذوالفقاری*, ^محمد رضا یزدانی, منوچهر گرجی, مرمر ثابتی زاده
ارزیابی خطر تخریب سرزمین و شدت بیابان‌زایی با استفاده از روش فازی (مطالعه موردی: منطقه میاندهی استان خراسان رضوی)
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2019)
رضا دهقانی*, 9411817005, ^محمد رضا یزدانی, 9411817004
بررسی کارایی شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه و زمان تاخیری در برآورد جریانهای سطحی حوزه ی آبخیز زاینده رود
(2011)
^محمد رضا یزدانی, جواد خوشحال دستجردی, محمد مهدوی, سعید سلطانی
تدوین الگوی کیفی امنیت در توسعه گردشگری پایدار
فصلنامه علمی - ترویجی پدافند غیرعامل و امنیت(2019)
^محمد رضا یزدانی, ^سکینه جعفری, محمدرضا شکوهی*
شناسایی عوامل مؤثر بر منابع آب زیرزمینی و پیش بینی سطح تراز و تغییرات آن در حوضه آبریز جازموریان
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2019)
9311817002, ^محمد رحیمی*, سکینه لطفی نسب اصل, محمد خسروشاهی, ^محمد رضا یزدانی
ارزیابی تغییرات مکانی-زمانی شاخص های فصلی منحنی تداوم جریان طی چهار دهه در حوزه دریاچه نمک
تحقیقات منابع آب ایران(2019)
9311817005, ^محمد رضا یزدانی*, علی رضا مقدم نیا
مقایسه کارایی انواع روش‌های درخت تصمیم و حداکثر احتمال جهت استخراج نقشه‌ی کاربری اراضی در مناطق خشک
فصلنامه مطالعات علوم محیط زیست(2019)
فاطمه هوشمند زاده*, ^محمد رضا یزدانی, فهیمه عربی
پهنه‌بندی گسترة خطر فرونشست زمین با بهره‌‎گیری از تداخل‌سنجی راداری (مطالعه موردی: دشت کاشمر و خلیل‌آباد)
نشریه مدیریت بیابان(2019)
9411817005, ^محمد رضا یزدانی*, کیوان حسینی
Spatiotemporal changes of 7-day low flow in Iran’s Namak Lake Basin: impacts of climatic and human factors
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY(2020)
9311817005, ^محمد رضا یزدانی*, علی رضا مقدم نیا
بررسی ضرورت ایجاد پلیس آب به‌منظور نظارت بر منابع آب زیرزمینی در روستاهای ایج، جوین و صوفی‌آباد شهرستان سرخه سمنان
جغرافیا و پایداری محیط(2020)
9711524001, ^محمد رضا یزدانی*, ^شیما نیکو
مقایسه روشهای مختلف داده کاوی برای نقشه برداری رقومی ذرات اولیه خاک در اراضی دشت سمنان
مجله تحقیقات آب و خاک ایران(2020)
^علی اصغر ذوالفقاری*, ^محمد رضا یزدانی, مهین خسروی, ^سیدمهدی محمودی
پهنه‌بندی فرونشست دشت سمنان ناشی از برداشت بی‌رویه آبهای زیرزمینی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و تصاویر Sentinel-1A
مهندسی آبیاری و آب(2020)
رضا دهقانی بیدگلی*, 9411817005, ^محمد رضا یزدانی
Spatiotemporal relation of RADAR-derived land subsidence with groundwater and seismicity in Semnan—Iran
NATURAL HAZARDS(2020)
9411817005, ^محمد رضا یزدانی*, سید کیوان حسینی
تأثیر الگوهای پیوند از دور بر پیش بینی نوسانات آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت گرمسار)
تحقیقات منابع آب ایران(2020)
9611436007, ^محمد رضا یزدانی*, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Biodiversity in buffer zones: a study on the effect of richness versus evenness on maximizing p and n reduction in riparian buffer zones
Biodiversity International Journal(2020)
پردیس گودرزیان*, ^محمد رضا یزدانی, سید حمید متین خواه
بررسی توانایی سنجنده های ماهواره های لند ست و سنتینلA2 در تخمین ماده آلی و فسفرقابل استفاده خاک در دشت سمنان
پژوهش های خاک(2020)
9811524006, ^علی اصغر ذوالفقاری*, ^محمد رضا یزدانی, مرمرثابتی زاده
تولید علوفه و خصوصیلت مرفولوژیک ذرت علوفه ای در سطوح مختلف شوری آب و انواع مالچ
نشریه علمی پژوهشی مرتع(2020)
9311817001, ^احمد صادقی پور*, ^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری
تعیین مؤثرترین عوامل اقلیمی و خاکشناسی بر وضعیت پوشش گیاهی مراتع استان اصفهان
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2020)
9211817001, ^محمد رضا یزدانی*, رضا جعفری, سعید سلطانی
Suitable identification of underground dam locations, using decision-making methods in a semi-arid region of Iranian Semnan Plain
Groundwater for Sustainable Development(2019)
پوریا خرازی*, ^محمد رضا یزدانی, پیام خزائلی پور
تأثیر پارامترهای هواشناسی بر سن گندم (Eurygaster integriceps Put.) در منطقه خرمدره زنجان
دانش گیاه پزشکی ایران(2021)
9511818005, ^محمد رحیمی*, ^محمد رضا یزدانی, محمد ولی تقدسی
شناسایی مناطق مستعد وقوع غلظت های بالای گرد و غبار و بررسی همدیدی آن در حوضه جازموریان
تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران(2021)
9311817002, ^محمد رحیمی*, سکینه لطفی نسب, محمد خسروشاهی, ^محمد رضا یزدانی
اثر کاربرد انواع مالچ درسطوح مختلف شوری آب آبیاری بر برخی خصوصیات ذرت علوفه ای (L. Zea mays)
نشریه علمی پژوهشی مرتع(2022)
9311817001, ^احمد صادقی پور*, ^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری
بررسی تناقض تبخیر از تشت و متغیرهای اقلیمی مؤثر بر آن در نیمه‌غربی و مرکز ایران
حفاظت منابع آب و خاک(2021)
9411817007, ^علی اصغر ذوالفقاری*, ^محمد رضا یزدانی
Spatial and Temporal Properties of Reference Evapotranspiration and Its Related Climatic Parameters in the Main Agricultural Regions of Iran
PURE AND APPLIED GEOPHYSICS(2021)
9411817007, ^علی اصغر ذوالفقاری*, ^محمد رضا یزدانی
ارزیابی تاب‌آوری سیستم اجتماعی-اکولوژیک در برابر کاهش آب قابل دسترس (مطالعه موردی: روستای هرچگان)
مدیریت بحران(2022)
9311817004, ^محمد رضا یزدانی*, مهدی قرانی
بررسی آشوبناکی و بازسازی فضای فاز دینامیک تبخیر با استفاده از نظریه آشوب (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک سمنان)
علوم آب و خاک(2022)
9621524001, ^محمد رضا یزدانی*, ^سیدفرهاد موسوی
بهره‌گیری از حصیرگیاه خرما (Palma dactylifera L.) برای کاهش تبخیر آب در مناطق خشک
نشریه مدیریت بیابان(2022)
9621524001, ^محمد رضا یزدانی*, ^سیدفرهاد موسوی
تحلیل جایگاه مفهوم تاب آوری سیستم‌های اجتماعی-اکولوژیک در مخاطرات محیطی استان چهارمحال و بختیاری
مرتع و آبخیزداری(2022)
9311817004, ^محمد رضا یزدانی*, مهدی قربانی
تحلیل حساسیت تبخیر و تعرق مرجع در اقلیم مرطوب حاشیه جنوبی دریای خزر
تحقیقات کاربردی خاک(2022)
9411817007, ^علی اصغر ذوالفقاری*, ^محمد رضا یزدانی
کارایی تحلیل چند معیاره و مدلسازی GIS جهت شناسایی مکان‌‌های مناسب استحصال آب باران حوزه دهبار شهرستان طرقبه-شاندیز
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2023)
9512817002, ^محمد رضا یزدانی*, محمد تقی دستورانی
ارزیابی استفاده از پوشش‌های فیزیکی در کاهش تبخیر از سطح مخازن کوچک آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک
حفاظت منابع آب و خاک(2023)
9621524001, ^محمد رضا یزدانی*, ^سیدفرهاد موسوی
بررسی پارامترهای کیفی آب‌های زیرزمینی با استفاده از روش‌های زمین آمار (مطالعه موردی: دشت مشهد)
پژوهش های فرسایش محیطی(2024)
^محمد رضا یزدانی, معصومه درمانی*, محمد نهتانی, ^هایده آراء, صدیقه ابراهیمیان
امنیت و مدیریت جهانی آب، چالشها و راهکارها
(2013)
^محمد رضا یزدانی, وحید جعفریان, علی اکبر دماوندی, مسعود نایب عباسی
رویکردهای نوین ارزیابی اقتصادی تخریب سرزمین
(2013)
^محمد رضا یزدانی, مسعود نایب عباسی
ارزیابی کارایی مدل ها در توصیف توزیع اندازه ذرات خاک
(2014)
^علی اصغر ذوالفقاری, محمدتقی تیرگر سلطانی, ^محمد رضا یزدانی
تحلیل همدیدی آغاز بارشهای فراگیر زودرس دوره سرد سال در ایران(به جز سواحل خزری)
(2014)
ارغوان رفیعایی, بهلول علیجانی, ^محمد رضا یزدانی
مقدمه ای بر اهمیت بافرهای رودخانه ای در مدیریت منابع آب
(2014)
^محمد رضا یزدانی, سیدحمید متین خواه
بررسی آلودگی هوای شهر سنندج با تاکید بر تغییرات زمانی غلظت PM10
(2015)
^محمد رحیمی, ^محمد رضا یزدانی, محمد طالب حیدری
تحلیل آماری نوسانات ادواری پارامترهای اقلیمی در چند ایستگاه منتخب استان کردستان
(2015)
^محمد رحیمی, ^محمد رضا یزدانی, نفیسه پگاه فر, محمد طالب حیدری
Using the nonparametric k-nearest neighbor approach for predicting cation exchange capacity↗
GEODERMA(2015)
^علی اصغر ذوالفقاری, روح الله تقی زاده مهرجردی, ^علیرضا مشکی, ب.پ مالون, ای ولدیوهانس, فریدون سرمدیان, ^محمد رضا یزدانی
CLIMATE DIVERSITY IN LIEU WITH AGROFORESTRY SYSTEMS: STUDYING TECHNICALITIES OF AGROFORESTRY SYSTEMS AND ALLIED COMPONENTS IN TWO DIVERSE CLIMATIC REGIONS (Warm Climate vs. Cold Climate (Case study: Kazeroun & Sepidan in The Fars Province, I. R. of I
(2015)
^محمد رضا یزدانی
پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از k - نزدیک ترین همسا یگی
چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران(2015-09-07)
^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رحیمی, ^سیدحسن کابلی
بررسی تغییر پذیری مکانی و توزیع آماری خصوصیات هیدرولیکی خاک
چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران(2015-09-07)
^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی
اصلاح مدل های توزیع اندازه ذرات در رسوبات بند های رسوب گیر گیر
چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران(2015-09-07)
^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی, علی اصغر هاشمی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی(2015-08-06)
9211819002, ^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رحیمی, ^سیدحسن کابلی
مکان یابی سدهای زیرزمینی با استفاده منطق فازی با هدف کمک به توسعه پایدار منابع آبی (مطالعه موردی :حوض سلطان قم)
همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت(2018-02-24)
^محمد رضا یزدانی, ^هایده آراء, ^سیدحسن کابلی
بررسی روند تغییرات روزهای همراه با گرد و غبار در استان خوزستان و بررسی تاثیر این پدیده بر اکوتوریسم خوزستان
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد رضا یزدانی
ﺑﺮرﺳ ﯽ اﺛﺮات ﻧﺎﺷ ﯽ از رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺖ ﭘﻼﺳﺘ ﯿﮑ ﯽ و ﻏﯿﺮﭘﻼﺳﺘ ﯿﮑ ﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
اولین کنفرانس بین المللی گردوغبار(2016-03-02)
9322818002, ^مریم ملاشاهی, ^محمد رضا یزدانی, وحید فیضی
بررسی اثرات ریزگردها بر محصولات کشاورزی استان خوزستان
اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار(2016-03-02)
9322818002, ^مریم ملاشاهی*, ^محمد رضا یزدانی
بررسی منابع آبی و اثرات برداشت بی رویه آن بر روی تغییرات محیطی (اقلیمی)
اولین همایش ملی بحران آب و مدیریت آن در مناطق خشک ایران(2016-02-03)
9411819008*, راضیه مرادی, ^محمد رضا یزدانی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
ارزیابی مدل LARS_WG و صحت سنجی مقادیر دما و بارش مدلهای گردش عمومی جو(مطالعه موردی حوضه دینور – استان کرمانشاه)
دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری(2016-02-23)
9121818007*, ^محمد رضا یزدانی, آرش آذری, ^محمد رحیمی
بررسی اثرات بر پارامتر های دما و بارش در دوره آبی با استفاده از مدل LARS_WG
اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدا(2016-02-29)
9121818007*, ^محمد رضا یزدانی, آرش آذری, ^محمد رحیمی
کالیراسیون و ارزیابی مدل هیدرولوژیکیIHACRES به منظور شبیه سازی جریان رودخانه(مطالعه موردی حوضه دینور – استان کرمانشاه)
ششمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران(2016-04-20)
9121818007*, ^محمد رضا یزدانی, آرش آذری, ^محمد رحیمی
بررسی نوع معماری در مناطق خشک و بیابانی ایران
کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست(2016-12-06)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^محمد رضا یزدانی, 9211820012
بررسی تاثیر پذیری محصولات زراعی استان خوزستان از ریزگردها
اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار(2016-03-02)
9322818002, ^مریم ملاشاهی*, ^محمد رضا یزدانی
پایش کیفی آب های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی و شرب منطقه جنوب سرخه ی استان سمنان
همایش ملی بحران آب و مدیریت آب در مناطق خشک(2016-02-03)
راضیه مرادی*, 9411819008, سعیده کلانتری, ^محمد رضا یزدانی
بررسی اعتبار ابعاد توانمند سازی زنان عضوء صندوق های اعتباری خرد روستایی پروژه ترسیب کربن خراسان جنوبی با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی
هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران(2018-05-08)
9211817003, ^سیدحسن کابلی*, ^محمد رضا یزدانی, یاسر محمدی
بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت تحت سیستم آبیاری قطره ای (مطالعه موردی: سمنان، ایران)
دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2019-03-06)
فرزانه سادات خدامی*, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
کشت گیاه ذرت علوفه ای تحت تنش شوری با استفاده از انواع مالچ
دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس(2019-08-28)
زهرا بیات*, ^احمد صادقی پور, ^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری
بررسی تاثیر کم آبیاری بر خصوصیات ذرت علوفه ای 704 کراسه مغان (مطالعه موردی سمنان، ایران)
دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2019-03-06)
فرزانه سادات خدامی*, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل a2 در برآورد میزان ماده آلی خاک در منطقه جنوب سمنان
دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2019-03-06)
9511818007*, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی, منوچهر گرجی, مرمر ثابتی زاده
تهیه نقشه شن و رس با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل a2 در منطقه سمنان
دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2019-03-06)
9511818007*, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی, منوچهر گرجی, مرمر ثابتی زاده
پایش ضرایب نفوذپذیری با استفاده از تصاویر ماهواره ای و برداشتهای زمینی در منطقه سمنان
شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران(2019-08-27)
9611524001*, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی
بررسی کارایی روش جنگل تصادفی به منظور نقشه برداری رقومی ذرات خاک
شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران(2019-08-27)
9611524001*, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی
بررسی اثرات و پیامدهای همگام تغییر اقلیم و خشکسالی بر رفاه و معیشت بهره¬برداران و ساکنین روستایی
اولین همایش ملی رویداد مدیریت بحران ایران 1401(2023-02-14)
40111524004*, ^محمد رضا یزدانی
بررسی و تحلیل خشکسالی هواشناسی در استان اصفهان بر اساس نمایه های آماری
اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)(2012-06-16)
^محمد رضا یزدانی, ^محمد رحیمی
تحلیل و بررسی وقوع روند در بارندگی سالانه وفصلی به منظور شناخت تغییرات اقلیمی
اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)(2012-06-16)
^محمد رضا یزدانی
انتخاب محورهای مناسب احداث سد زیرزمینی با استفاده از نقشه درون یابیو پارامترهای بستر آبراهه( مطالعه موردی دشت سمنان)
دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر(2013-08-27)
^محمد رضا یزدانی, ^هایده آراء
استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) به منظور تعیین مناطق دارای پتانسیل احداث سد زیر زمینی از طریق منطق بولین ( مطالعه موردی : دشت سمنان
دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر(2013-08-27)
^محمد رضا یزدانی, ^هایده آراء
بررسی تغییرات ماهانه خطرآتش سوزی جنگل با استفاده ازشاخص آنگستروم در مازندران
نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین(2014-10-30)
9012819005, ^محمد رحیمی, ^سیدحسن کابلی, ^محمد رضا یزدانی
پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی(مطالعه موردی: دشت سیدان-فاروق شهرستان مرودشت استان فارس)
دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر(2013-08-27)
^محمد رضا یزدانی
بررسی الگوهای مختلف ورودی در تخمین رواناب ماهانه(مطالعه موردی:حوزه آبریز قره قوم)
دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر(2013-08-27)
^محمد رضا یزدانی
بررسی خشکسالی توسط شاخصهای SIAP, PNI,DI(مطالعه موردی: دشت جیرفت)
دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر(2013-08-27)
^محمد رضا یزدانی
بررسی خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص بارش استادارد SPI و شاخص ZSI (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اسماعیل آباد دشت
پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران(2014-02-18)
ام البنین بذرافشان, ^محمد رضا یزدانی
بررسی تاثیر خود همبستگی در تحلیل روند با استفاده از روش من کندال)مطالعه موردی استان یزد)
پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران(2014-02-18)
^محمد رضا یزدانی, دکتر آرش ملکیان, ابوالحسن فتح آبادی
تحلیل مالتی فراکتالی توزیع اندازه ذرات کربن آلی و آهن قابل جذب خاک(مطالعه موردی استان کردستان)
سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران(2014-01-28)
روح الله تقی زاده مهرجردی, ^علی اصغر ذوالفقاری, کمال نبی الهی, ^محمد رضا یزدانی
واسنجی مدل هیدرولوژیکی مفهومی HBV، با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو
کنگره ملی خاک و محیط زیست(2014-08-31)
^علی اصغر ذوالفقاری, محمدتقی تیرگر سلطانی, فرخ اسدزاده, ^محمد رضا یزدانی
یک روش ساده برای برآورد منحنی رطوبتی خاک با استفاده از روش آریاو پاریس
کنگره ملی خاک و محیط زیست(2014-08-31)
^علی اصغر ذوالفقاری, محمدتقی تیرگر سلطانی, فرخ اسدزاده, ^محمد رضا یزدانی
مدیریت جامع منابع آب در مناطق خشک و بیابانی
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
محمد رستمیان, ^مجتبی امیری, ^محمد رضا یزدانی
پایش خشکسالی هیدرولوژیکی(تغییرات سطح آب زیرزمینی) در حوضه آبریز تالار
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^محمد رضا یزدانی
مبارزه با تخریب زمین و بیابانزدایی با تاکید بر فعالیت های سه کشور فرانسه، چین و ایران
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^محمد رضا یزدانی, ناصر مشهدی
پهنه بندی خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از روشهای میانیابی معکوس فاصلهIDW(مطالعه موردی حوضه آبریز همدان بهار)
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^محمد رضا یزدانی
تجزیه و تحلیل روند تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در دوره آماری 1965 تا 2005 در ایران با استفاده از آزمون های آماری ناپارامتری من کندال
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^محمد رضا یزدانی
بررسی کارایی برازش مدل‌های مختلف نفوذ آب به خاک بر داده‌های رینگ مضاعف
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علی اصغر ذوالفقاری, روح الله تقی زاده مهرجردی, ^محمد رضا یزدانی, ^سیدحسن کابلی
ارزیابی خشکسالی با استفاده از شاخص جریان سطحی(مطالعه موردی حوضه آبریز همدان-بهار)
دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار(2014-09-24)
^محمد رضا یزدانی
تحلیل توزیع فراوانی خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از شاخص جریان سطحی(مطالعه موردی حوضه آبریز تهران-کرج)
دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار(2014-09-24)
^محمد رضا یزدانی
بررسی خشکی هیدرولوژیک با استفاده از سری زمانی
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی
مدل های توزیع اندازه ذرات خاک و بررسی کارایی آنها
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی
بررسي ارتباط شاخص هاي پيوند از دور بر مقادير حدي پارامترهاي دما و بارش در استان چهارمحال و بختياري
قرباني احمد(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر ارزش گذاري اقتصادي آب هاي زيرزميني در بخش كشاورزي براي مديريت بهينه منابع آب در مناطق خشك (مطالعه موردي: شهرسمنان)
موسوي سيده فاطمه(تاریخ دفاع: 1402/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه روش هاي فيزيكي و شيميايي در كاهش تبخير از سطح آب مخازن كوچك (مطالعه موردي: شهر سمنان)
هوشمندزاده فاطمه(تاریخ دفاع: 1402/04/13) ، مقطع : دكتري
تاثير آبياري با آب مغناطيسي بر رشد و عملكرد گياه ذرت و چاي ترش
عبدوس محمد(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ابعاد اقتصادي، اجتماعي-فرهنگي و زيست محيطي مقصد بر افزايش مدت اقامت گردشگر (مطالعه موردي: شهرستان شاهرود)
ظهيري پريچهر(تاریخ دفاع: 1399/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه نقش طبيعت گردي در جذب و توسعه گردشگري ورزشي پايدار
عبدالهي نرمين(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات اكوهيدرولوژيكي سازه فرد نگاريم بر رژيم رطوبتي خاك در شرايط اقليمي نيمه خشك
كوهزاد بنفشه(تاریخ دفاع: 1401/12/08) ، مقطع : دكتري
تاثير الگوهاي پيوند از دور بر نوسانات آب زيرزميني دشت گرمسار
عزيزي ميانگله زهرا(تاریخ دفاع: 1398/04/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فرونشست زمين با استفاده از تداخل سنجي سري زماني تصوير sentine-1A (مطالعه موردي دشت مشهد نيشابور و كاشمر)
كوه بناني حميدرضا(تاریخ دفاع: 1400/07/27) ، مقطع : دكتري
بررسي تغييرات زماني و مكاني تبخير و تعرق مرجع در نيمه غربي كشور
نصرالهي محمد(تاریخ دفاع: 1400/07/27) ، مقطع : دكتري
بررسي اثر مالچ هاي مختلف و پوشش گياهي بر ميزان فرسايش بادي
حسين بر خالد(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه نقشه ماده ي آلي خاك با استفاده از تصاوير ماهواره اي و متغيرهاي كمكي حاصل از سنسور نوري
رئيسي مريم(تاریخ دفاع: 1398/04/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير پارامترهاي هواشناسي بر آفت سن گندم در منطقه خرم دره زنجان
عسگري سيما(تاریخ دفاع: 1398/03/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل منطقه اي خشكسالي هواشناسي در حوضه درياچه نمك
توكلي الموتي محسن(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين نياز آبي و زمان تنش در شوري هاي مختلف در گياه كلزا
شكاري سريزدي نيلوفر(تاریخ دفاع: 1400/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تنش خشكي بر خصوصيات مرفولوژيك ذرت
خدامي فرزانه سادات(تاریخ دفاع: 1397/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين و اعتبار الگوي امنيت در توسعه گردشگري پايدار
شكوهي منش محمد(تاریخ دفاع: 1397/03/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثرات پروژه ترسيب كربن بر ابعاد اقتصادي، اجتماعي و اكولوژيك توسعه پايدار جوامع روستايي با استفاده از شاخص تركيبي (مطالعه موردي استان خراسان جنوبي)
نعمت الهي محمدجواد(تاریخ دفاع: 1397/12/09) ، مقطع : دكتري
بهره برداري بهينه از مخزن سد با استفاده از الگوريتم وال و هيبريدهاي آن با لحاظ تغيير اقليم
محمدي مجيد(تاریخ دفاع: 1398/12/06) ، مقطع : دكتري
بررسي پارامترهاي موثر بر قابليت هاي اكوتوريسم شهرستان مهديشهر
مظاهري مرضيه(تاریخ دفاع: 1396/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
درك رفتار بازديدكنندگان گردشگري ميراث (مطالعه موردي : قنات قصبه گناباد)
برادران سلماني مينا(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات محتمل تغيير اقليم بر وقوع خشكسالي هواشناسي در ايران
پاكدين مهسا(تاریخ دفاع: 1396/12/16) ، مقطع : دكتري
برآورد منحني تداوم جريان در حوزه هاي آبخيز فاقد آمار با استفاده از روشهاي تعميم دهي هيدرولوژيكي در حوزه آبخيز درياچه نمك
شيخ زهرا(تاریخ دفاع: 1398/07/02) ، مقطع : دكتري
نقش روستاهاي با هدف گردشگري در توسعه اكوتوريسم (طبيعت گردي) و توسعه پايدار روستايي (مطالعه مورد : روستاي قلعه بالا شهرستان شاهرود بخش بيارجمند )
بندرآبادي مهدي(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش و تاثير هويت شهري در توسعه گردشگري (مطالعه موردي : شهر كرمان)
توانايي عاطفه(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل شبكه تعاملات و كنشگران كليدي در مديريت مشاركتي سيستم هاي نوين آبياري كشاورزي و اثر آن بر راندمان آبياري
برنجي عبدالحسين(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثر تغيير كاربري اراضي و تغيير اقليم بر ميزان رواناب (مطالعه موردي : حوزه آبخيز سد نمرود)
حاجي علي زهرا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بر آورد شاخص پتانسيل كشاورزي دشت ايوانكي
ذاكري محمدابراهيم(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات تغييرات كاربري اراضي بر روي آبهاي سطحي (مطالعه موردي : حوزه آبخيز حبله رود)
عباس زاده مريم(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پهنه بندي شاخص هاي كيفي آب زيرزميني سمنان با استفاده از روش هاي زمين آمار
رئوف خاطره(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كودهاي زيستي و اسيد هيوميك بر عملكرد و درصد اسانس بابونه آلماني
دخت عبديان آرزو(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه نقشه شوري و ماده آلي خاك در اراضي كشاورزي دشت سمنان با استفاده از نقشه برداري رقومي
باقي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/03/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني بيابان زايي با استفاده از شبيه سازي تغيرات كاربري اراضي(مطالعات موردي: دشت مختاران ايران)
رفيعي مجومرد زهره(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : دكتري
بررسي روند و علل خشكيدگي تالاب جازموريان و نقش آن در ايجاد گرد و غبار
سعيدي فر زهرا(تاریخ دفاع: 1399/02/15) ، مقطع : دكتري
ارزيابي تاثير انواع مالچ بر خصوصيات پوشش گياهي و رطوبت خاك در سطوح مختلف شوري آب آبياري
بيات زهرا(تاریخ دفاع: 1398/07/16) ، مقطع : دكتري
بررسي نقش ميانجي مديريت بحران در رابطه ي مخاطرات طبيعي با توسعه گردشگري
حبيبي عبداليوسفي سحر(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روند اثرات ناشي از ريز گردها بر محصولات زراعي آبي و رابطه آن با برخي پارامترهاي اقليمي استان خوزستان
فرجي آرپناهي اسحاق(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پهنه بندي نفوذ به وسيله داده هاي سنجش از دور و برآورد بيلان آبي
بابائي فريبا(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايش خشكسالي و اهميت سنجي علل بروز خشكسالي
نادعلي زاده علي(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد رواناب در بخش جنبوبي حوضه آبخيز حبله رود با مدلSWAT
اسدي مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل حساسيت تبخير و تعرق مرجع مدل پنمن-مانتيث با استفاده ازروش مونت كارلو
شجاعي الهام(تاریخ دفاع: 1395/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير برخي پارامتر هاي اقليمي و پديده انسو بر عملكرد گندم و جو ديم در دشت مازندران
اردشيري آلاشتي حسين(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اولويت بندي و تعيين مهمترين شاخص هاي ارزيابي تخريب سرزمين در مناطق خشك
بخشنده مهر ليلا(تاریخ دفاع: 1398/07/15) ، مقطع : دكتري
بررسي تأثير زونهاي بافر بر روي كاهش آلودگي نيترات و فسفر سواحل رودخانة
گودرزيان پرديس(تاریخ دفاع: 1396/04/26) ، مقطع : دكتري
تعيين دامنه رطوبتي با حداقل محدوديت (مطالعه موردي : خيار گلخانه اي)
شبگيرپور مايده(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحولات ژئومورفولوژيكي دشت سراعلاء
شخصي توكليان صدف(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي كارايي شاخص هاي خشكسالي در انطباق با عملكردگندم و جو ديم (مطالعه مورد :استان خراسان رضوي)
آراسته مصطفي(تاریخ دفاع: 1394/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير شوري خاك بر منحني رطوبتي و هدايت هيدروليكي غير اشباع خاك در منطقه جنوب سمنان
پهلوان نصراله(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي اثر تغيير اقليم بر ويژگي هاي يخ بندان هاي زيانبخش و طول دوره رشد در دشت شاهرود
سيد رضائي سيد محمدرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عملكرد گندم ديم با استفاده از پارامتر هاي هواشناسي كشاورزي(مطالعه موردي : استان خراسان رضوي)
ابارشي مليحه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط شاخص هاي خشكسالي هوا و شاخص هاي خشكسالي پوشش گياهي بمنظور پايش خشكسالي(زماني و مكاني) با استفاده از سنجش دور
دماوندي علي اكبر(تاریخ دفاع: 1395/11/24) ، مقطع : دكتري
تحليل شبكه دست اندركاران،تخريب سرزمين، مديريت يكپارچه منابع آب، تصدي گري منابع آب، شهرستان گرمسار استان سمنان
جعفريان وحيد(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : دكتري
پيش بيني خشكسالي با استفاده از تحليل سري هاي زماني(مطالعه موردي :استان خراسان جنوبي )
مومني كبري(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات توزيع اندازه ذرات خاك در پشت بندهاي كوچك در مناطق خشك
ببرنژاد زيارت هانيه(تاریخ دفاع: 1394/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي آماري بارش –رواناب در شرايط اقليمي آينده (مطالعه موردي حوضه آبريز تلار و بابلرود)
رضائي وناشي آمنه(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه روشهاي پيش بيني دماي حداقل هوا در چند نمونه اقليمي ايران
محمدزاده حاجي محسن(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي پيش آگاهي بارش شديد با استفاده از تصاوير رادار (مطالعه موردي:استان مازندران)
خيراله پور سرائي احمد(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين تقويم كشت گندم و پيش بيني آن تحت سناريوهاي تغيير اقليم براساس داده هاي هواشناسي (مطالعه موردي :استان مركزي)
عرب سعيدرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تغيير اقليم بر روي دبي حداكثر روزانه تحت شرايط عدم قطعيت(مطالعه موردي: حوضه دينوراستان كرمانشاه)
نجفيان سحر(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي فني و اقتصادي سيستم هاي پخش سيلاب (مطالعه موردي سيستم پخش سيلاب جمعآب چناران و شهيد سبحاني گناباد)
روستايي سحر(تاریخ دفاع: 1393/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عوامل مديريتي و اقليمي بر كيفيت و كميت آبهاي زير زميني (مطالعه موردي منطقه بي مرغ و گيسور گناباد)
سلماني چمن آباد سمانه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل فراواني منطقه اي خشكسالي هيدرولوژيكي با استفاده از شاخص خشكسالي جريان سطحي (SDI) (مطالعه موردي : حوزه آبخيز اصفهان - سيرجان)
پدرام راد زهرا(تاریخ دفاع: 1393/10/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وجود روند در پارامترهاي جريان رودخانه هاي استان گلستان و سيستان و بلوچستان
قشمشمي مرضيه(تاریخ دفاع: 1393/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان يابي مناطق بالقوه براي تغذيه آبهاي زير زميني با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعاتي جغرافيايي(مطالعه موردي : دشت علا سمنان )
سليماني ساردو الهام(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني خشكسالي هواشناسي و آب زيرزميني با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي : استان قزوين)
مقصود فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد سيلاب حوضه آبريز با استفاده از مدل هيدرولوژيكي hec-hms (مطالعه موردي : حوزه هاي آبريز رودخانه هاي شانديز، حصار گلستان و مايان)
فراحتي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش يابي اثر تغيير اقليم بر منابع آب حوزه آبريز درياچه اروميه
چگيني هما(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل موثر درشكل گيري و افزايش احتمال وقوع پديده هاي گردو غبار استان كردستان و تاثير آن بر اقليم منطقه با استفاده از داده هاي هواشناسي و سنجش از دور
اسدي مسلم(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
محمدنژاد رسول(تاریخ دفاع: 1392/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
شيخي مرضيه(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
دهقاني كره مدينه(تاریخ دفاع: 1392/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
خرازي پوريا(تاریخ دفاع: 1392/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
پاكدين مهسا(تاریخ دفاع: 1392/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بريزي سميه(تاریخ دفاع: 1392/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
مرادزاده ميرزائي محسن(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ايجاد مدل منطقه اي برآورد جريان پايدار براي حوزه هاي فاقد آمار
منصوري آردكپان فريبا(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تغییر اقلیم و منابع آب
تغییر اقلیم و منابع آب
تعيين پتانسيل سيل خيزي با استفاده از تکنيک سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در حوزه آبخيز خطيرکوه
(2016-06-09 00:00:00)
پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از محاسبات ماهواره ای و اطلاعات نرم
(2018-05-21 00:00:00)
تحلیل شبکه دست اندرکاران سازمانی در سیاست گذاری و مدیریت یکپارچه منابع آب در شهرستان گرمسار و استان سمنان
(2018-05-21 00:00:00)
تعیین پتانسیل سیل خیزی با استفاده از تکنیک سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوزه آبخیز خطیرکوه
(2016-06-09 00:00:00)
بررسی سطوح مختلف کود زیستی بر میزان تحمل به شوری زیتون در شهرستان سمنان(ناظر)
(2022-11-08)
ارزیابی مقایسه ای ریشه زایی قلمه های انگور در بستر های مختلف و غربالگری نهال های حاصله در مقابل تنش خشکی در شهرستان سمنان(ناظر)
(2023-09-11)
تحلیل فراوانی منطقه ای جریان حداقل در حوضه های آبریز مازندران با استفاده از تکنیک درون یابی بر پایه فضای فیزیوگرافی(مجری اول)
(2016-10-26)
بررسی کارایی مدلهای مختلف نفوذ آب به خاک در کلاس‌های بافتی مختلف(همکار اول)
(2016-10-02)
بررسی آلودگی خاک های سطحی شهر سمنان با مقایسه روش های پذیرفتاری مغناطیسی و غلظت فلزات سنگین(همکار دوم)
(2017-10-16)
تحلیل تغییر و تغییرپذیری اقلیم مبتنی بر شاخص‌های خشکسالی در شرایط تداوم خشکسالی(ناظر)
(2018-04-22)
بررسی سطوح مختلف کود شیمیایی ازته بر عملکرد ذرت علوفه ای و میزان آنزیم اوره آز در شهرستان سمنان-(ناظر)
(2018-12-30)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
آبخیزداری   (436 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت , گرایش : مهندسی طبیعت
هیدرومتئورولوژی   (573 بار دانلود)
رشته : مهندسی آب , گرایش : هواشناسی کشاورزی
اقلیم و آسایش در اکوتوریسم   (676 بار دانلود)
رشته : طبیعت گردی
هیدرولوژی عمومی   (583 بار دانلود)
رشته : جنگلداری
توسعه معدنی و صنعتی و پیامدهای آن   (634 بار دانلود)
رشته : مدیریت و کنترل بیابان
بهره برداری از آبهای نامتعارف   (706 بار دانلود)
رشته : مدیریت و کنترل بیابان
مدیریت آب در مناطق بیابانی   (695 بار دانلود)
رشته : مدیریت و کنترل بیابان
روشهای پیشرفته آماری   (520 بار دانلود)
رشته : مدیریت و کنترل بیابان
هیدرولوژی کاربردی   (497 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
هیدرولوژی عمومی   (604 بار دانلود)
رشته : علوم جنگل
جمع آوری و صرفه جویی آب در مناطق خشک   (567 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : مدیریت مناطق خشک و بیابانی
آمار در هواشناسی 1   (672 بار دانلود)
رشته : مهندسی آب , گرایش : هواشناسی کشاورزی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان-پردیس دانشگاه سمنان-دانشکده کویرشناسی
m_yazdani@semnan.ac.ir
(+98)2331535573

فرم تماس